Fundusze Unijne

 

 

 

 

 

Gama System Polska Sp. z o.o. podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie umowę nr POPW.01.04.00-26-0020/18-00 o dofinansowanie Projektu „Rozwój firmy Gama System Polska poprzez wzornictwo” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.4 Wzór na konkurencję I etap.

Cel projektu: Celem projektu jest wzmocnienie poziomu konkurencyjności oraz potencjału Spółki Gama System Polska w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrostu wykorzystania wzornictwa, co będzie miało znaczący wpływ na tworzenie innowacyjnych produktów i usług. Cel projektu będzie zrealizowany poprzez przeprowadzenie audytu wzorniczego. Oczekiwanymi efektami projektu będzie wzrost przewagi konkurencyjnej firmy Gama System Polska na tle konkurencji regionalnej i krajowe.

Wydatki ogółem: 109 470,00 zł
Wydatki kwalifikowane: 89 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 75 650,00 zł