Trawers ERP/MRP

travers erp

Program Trawers jest narzędziem klasy ERP/MRP. Rozwijany jest od ponad  25 lat. Z powodzeniem wspiera pracę w kilkuset przedsiębiorstwach handlowych,  usługowych i produkcyjnych z wielu branż. System składa się z ponad 40 modułów funkcjonalnych wzajemnie zintegrowanych.

Trawers może pracować w różnych konfiguracjach w zależności od branży, modelu organizacyjnego i biznesowego oraz wielkości organizacji. Obejmuje wszystkie kluczowe procesy gospodarcze: sprzedaż i marketing, zakupy, płatności, zapasy i gospodarkę magazynową, produkcję, księgowość i środki trwałe. Realizuje transakcje wielowalutowe oraz elektroniczną wymianę dokumentów EDI. Dane wprowadzane są w jednym miejscu i gromadzone we wspólnej bazie danych. Natychmiast wpływają na stan wszystkich powiązanych obszarów. Informacja o stanie przedsiębiorstwa jest zawsze aktualna. Liczne raporty oraz alerty i powiadomienia pozwalają monitorować i analizować stan bieżący oraz dane historyczne i podejmować odpowiednie decyzje.

Procesy gospodarcze i funkcjonalności w programie Trawers:

 • Sprzedaż
 • Zakupy
 • Płatności
 • Zapasy i gospodarka magazynowa
 • Księgowość
 • Marketing i CRM
 • Produkcja
 • Środki trwałe
 • Kadry i Płace
 • Operacje okresowe
 • Procesy automatyczne
 • Zestawienia i raporty
 • Wymiana danych z innymi programami

Sprzedaż

 • Kartoteki klientów
 • Kartoteki osób do kontaktu u klientów
 • Kartoteki dodatkowych adresów wysyłkowych
 • Oferty do klientów
 • Przepisywanie ofert do zamówień
 • Zamówienia sprzedaży
 • Przepisywanie zamówień do faktur
 • Śledzenie realizacji zamówień
 • Wydawanie towaru z magazynu
 • Faktury VAT i paragony fiskalne
 • Faktury zaliczkowe
 • Faktury korygujące
 • Noty obciążeniowe i uznaniowe
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna
 • Przyjmowanie wpłat gotówkowych
 • Analizowanie sprzedaży w różnych układach
 • Informacje o należnościach
 • Sprzedaż towarów i usług
 • Zwroty od klientów
 • Informacje o odsetkach należnych i potencjalnych
 • Zarządzanie bazą odbiorców
 • Zamówienia sprzedaży
 • Kartoteka rozrachunków

Zakupy

 • Kartoteki dostawców
 • Zapytania do dostawców
 • Oferty dostawców – (co, za ile, na jakich warunkach ?)
 • Ustalanie potrzeb zakupowych wg różnych kryteriów. Kiedy zamawiać, ile zamawiać
 • Wysyłanie zamówień zakupu do dostawców
 • Śledzenie realizacji zamówień
 • Przyjmowanie dostaw do magazynu – do zamówienia / bez zamówienia
 • Identyfikowanie numerów LOT/SER i terminów ważności
 • Kontrola jakości przyjmowanych materiałów i towarów
 • Faktury zakupu
 • Faktury zakupu RR
 • Faktury korygujące zakup
 • Analizowanie zakupów w różnych układach
 • Zakupy usług
 • Zakupy materiałów powierzonych (depozyty)
 • Zwroty do dostawców
 • Informacje o zobowiązaniach
 • Noty obciążeniowe i uznaniowe
 • Zarządzanie bazą dostawców
 • Zamówienia zakupu
 • System zaopatrzenia
 • Zdalny dostęp dostawców

Płatności

 • Wpłaty i wypłaty gotówkowe w kasach
 • Wpłaty i wypłaty na rachunkach bankowych
 • Rozliczenia z odbiorcami i dostawcami
 • Homebanking – płatności elektroniczne
 • Polecenia przelewu – drukowane i elektroniczne
 • Kontrola należności i zobowiązań
 • Należności i zobowiązania przeterminowane
 • Analizy spływu należności
 • Rozliczanie nadpłat
 • Rozliczanie kompensat
 • Operacje walutowe i obliczanie różnic kursowych
 • Rozrachunki z zaliczko biorcami
 • Płatności

Zapasy i gospodarka magazynowa

 • Kartoteki indeksów, stanów i obrotów
 • Kartoteki indeksów dodatkowych i zamienników
 • Numery partii LOT i serii SER, terminy ważności
 • Przychody, rozchody, przesunięcia, zwroty i korekty
 • Wycena zapasów wg LIFO/FIFO, Ewidencyjnej, Średniej, Wskazanej, Depozyt
 • Spisy z natury i rozliczanie inwentaryzacji
 • Użycie czytników kodu kreskowego i kolektorów
 • WMS Miejsca składowania w magazynie (lokalizacje)
 • Analizy stanu zapasów i obrotów w różnych układach
 • Traceability, tj. śledzenie drogi towarów, wyrobów i materiałów
 • Karty indeksów KIM
 • Dokumenty magazynowe
 • WMS Miejsca składowania
 • Inwentaryzacja zapasów
 • Śledzenie drogi

Księgowość

 • Kartoteki kont księgowych
 • Pobieranie poleceń księgowania (dekretacji) z ksiąg pomocniczych: zapasów, należności i zobowiązań, sprzedaży i zakupów, środków trwałych, rachuby płac, produkcji.
 • Planowanie budżetu i analiza realizacji
 • Rejestrowanie pozostałych dokumentów księgowych
 • Zestawienia o stanach i obrotach kont w różnych układach
 • Sprawozdania F-01, Bilans, Rachunek Wyników itp.
 • Analizy w Excelu na podstawie zapisów w Księdze Głównej
 • Organizacja ksiąg rachunkowych
 • Dokumenty poleceń księgowania
 • Zgodność ksiąg pomocniczych z KG
 • Przyjęte zasady rachunkowości (zarys)

Marketing i CRM

 • Planowanie kampanii marketingowych
 • Masowe wysyłanie listów i e-maili
 • Rejestrowanie kontaktów z klientami
 • Wyznaczanie terminów następnych kontaktów z klientami
 • Zarządzanie e-mailami wchodzącymi i wychodzącymi
 • Zarządzanie etapami w cyklu sprzedaży, lejek sprzedaży
 • Analiza kosztów działań handlowych
 • Moduł RK Rynek kontakty
 • Statystyki działań marketingowych

Produkcja

 • Struktury (receptury) wyrobu BOM (en: Bill of Materials)
 • Technologia (operacje) wytwarzania wyrobu na stanowiskach roboczych
 • (en: Routing, Bill of Operation)
 • Kalkulowanie kosztów produkcji
 • Planowanie produkcji na podstawie zamówień sprzedaży, prognoz i zapasów
 • Ustalanie potrzeb materiałowych MRP wg planu produkcji, zapasów i struktury produktów BOM
 • Harmonogramowanie prac na stanowiskach roboczych wg planu produkcji, aktualnej zajętości stanowisk i technologii wytwarzania
 • Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi: otwieranie, zamykanie, wstrzymywanie
 • Rozliczanie kosztów produkcji
 • Opis systemu produkcji
 • Trawers w firmie produkcyjnej
 • Wdrożenie MRP. Korzyści/problemy
 • Podstawowe moduły produkcyjne
 • BOM Struktury produktu
 • Procesy technologiczne

Środki trwałe

 • Kartoteka środków trwałych
 • Przychody, rozchody, zmiany wartości, likwidacje
 • Umorzenia i amortyzacja
 • Kronika zdarzeń
 • ST Środki Trwałe

Kadry i Płace

 • Kartoteki pracowników i kandydatów
 • Kronika zdarzeń
 • Listy płac
 • Kwoty do wypłaty
 • Zaliczki na podatek dochodowy
 • Składki ZUS
 • Kartoteka wynagrodzeń
 • Ewidencja czasu pracy
 • Deklaracje podatkowe PIT
 • Deklaracje ubezpieczeniowe ZUS
 • Wysyłanie do programu Płatnika
 • PL Płace Kadry
 • PPK Pracownicze Plany Kapitałowe PPK
 • PL Pracownicze Plany Kapitałowe PPK

Operacje okresowe

 • Tabele: kursy walut, stawki podatku dochodowego, stawek odsetek
 • Wynagrodzenia i pochodne
 • Umorzenia i amortyzacja
 • Weryfikacja spójności i wiarygodności zapisów w kartotekach programu
 • Analiza bezpieczeństwa dostępu do danych i analiza pracy użytkowników
 • Wiele operacji można wykonywać automatyczne, np. w nocy gdy jest mniejsze obciążenie
 • System bezpieczeństwa

Procesy automatyczne

Procesy automatyczne, to są procesy działające samoczynnie,  zgodnie z ustalonymi regułami funkcjonalnymi i organizacyjnymi.  W programie Trawers jest kilkadziesiąt procesów (funkcji), które można  wykonywać (wywoływać) automatycznie. Głównie są to procesy długotrwałe procesy obliczeniowe, które można wykonywać w nocy, podczas mniejszego obciążenia systemów. Wiele funkcji automatycznych pracuje w obszarze

komunikacji z kontrahentami, np. wysyłanie e-maili, autoresponder, przypominanie o terminach, wysyłanie raportów okresowych.

Zestawienia i raporty

 • Raporty o stanie firmy
 • Raporty o sprzedaży, zakupach, zapasach, płatnościach, produkcji
 • Zestawienia tabelaryczne
 • Raporty TrCrossTab, wielowymiarowe
 • RaportyXML
 • Raporty definiowane
 • Analizy przekrojowe firmy: dynamika rentowności, wskaźniki
 • Raporty i analizy
 • Raport o stanie firmy

Wymiana danych z innymi programami

 • Zamówienia sprzedaży z systemów mobilnych (pre-selling)
 • Zamówienia sprzedaży ze sklepu internetowego
 • Wysyłanie asortymentu do sklepu internetowego
 • Wczytywanie kartotek kontrahentów, asortymentu, BOM, itp.
 • Wysyłanie danych do Excel, OpenOffice w formacie CSV
 • Faktury w formacie EDI: XML
 • Usługi wymiany danych SOA, serwer SOA