humansoft MRPII 2013-06-18T10:30:47+00:00

[imagebox image=”http://185.69.0.20/~gamasystem/wp-content/uploads/2013/07/logotypy_humansoft.jpg” title=”” button_text=”” button_url=””][/imagebox]

Produkcja MRP II

Produkcja MRP II to moduł systemu ERP humansoft HermesSQL przeznaczony do zarządzania procesami związanymi z technicznym przygotowaniem produkcji oraz planowania i realizowania produkcji jednostkowej i masowej. Wspomaga kontrolę i analizę na wszystkich etapach procesu produkcyjnego.

[one_second last=”yes or no”]

Zasoby produkcyjne

Program pozwala na pełną ewidencję zasobów produkcyjnych zarówno pracowniczych jak i maszynowych. W programie stanowi ona podstawę do szybkiego tworzenia technologii, sparametryzowania operacji, jak również analizowania zasobów pod kątem efektywnego ich wykorzystania. Możliwość wprowadzenia stałych elementów słownikowych (maszyn, gniazd produkcyjnych, zasobów pracowniczych) w dużym stopniu usprawnia i przyśpiesza pracę związaną z tworzeniem technologii.

Technologia

System daje możliwość wprowadzenia wszystkich danych związanych z technologią produkcji. Pozwala zdefiniować skład materiałowy wyrobu (surowce, półprodukty, zamienniki), rodzaje poszczególnych czynności/operacji oraz zasoby produkcyjne (maszyny, pracownicy) niezbędne do jego wytworzenia. Pozwala także zapisać informacje na temat kosztu i czasu jego realizacji, określić ilość odpadów powstających w trakcie produkcji oraz uwzględnić prace zlecone kooperantom. Pełny i szczegółowy opis technologiczny umożliwia szybką ocenę zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa zarówno pod względem obsługi bieżących zamówień a także potencjalnych zleceń produkcyjnych. Dzięki zapisanej technologii pozwala uzyskać szybką informację, na kiedy i z jakim planowanym (orientacyjnym) kosztem firma będzie mogła wyprodukować określoną partię produktu.

produkcja dla firm

W programie można zdefiniować kilka technologii dla jednego wyrobu i decydować, która z nich użyta zostanie podczas uruchomienia zlecenia produkcyjnego. Do wyrobu można przypisać główną technologię wg, której w określonym czasie będzie przebiegała jego produkcja. W momencie tworzenia zlecenia produkcyjnego receptura zostaje automatycznie odkopiowana, dzięki czemu operator może ją dostosować do potrzeb zlecenia bez konieczności zmiany głównej technologii.

Pod technologię można podpinać dowolne pliki, takie jak: rysunki techniczne, instrukcje czy też karty technologiczne.

Kalkulacja kosztów produkcji

Przed rozpoczęciem zlecenia produkcyjnego program umożliwia wykonanie wstępnej kalkulacji planowanego kosztu wytworzenia wyrobu. Natomiast po jego zakończeniu w oparciu o dane zapisane w technologii oraz sporządzone formuły kosztowe pozwala ocenić jego rentowność.

Analizowanie produkcji w toku

W systemie dostępne są raporty pozwalające kontrolować przebieg produkcji oraz obciążenie gniazd produkcyjnych. Analiza produkcji w toku pozwala uzyskać informacje, w jakie fazie produkcji (w trakcie, której operacji) są poszczególne zlecenia produkcyjne. Analiza planu produkcyjnego umożliwia zaś uchwycenie informacji dotyczących zaplanowanych operacji na poszczególne gniazda produkcyjne. Możliwe jest również otrzymanie danych na temat ilości wyrobów zrealizowanych na poszczególnych etapach produkcji.

Rejestracja produkcji

Meldunki zwrotne z przebiegu produkcji pozwalają śledzić każdy etap realizacji zlecenia produkcyjnego. Przy ich pomocy ewidencjonowane jest rzeczywiste zużycie surowca oraz faktyczny czas pracy maszyny i człowieka. Dzięki temu możliwe jest analizowanie efektywności wykorzystania gniazd produkcyjnych i zasobów ludzkich oraz weryfikowanie poprawności stworzonych technologii lub wyłapanie ewentualnych odchyleń od norm.

W trakcie meldunku generowane są dokumenty rozchodowe i przychodowe zgodnie z założoną technologią bądź zmianami ilości surowca wprowadzonymi na etapie jego rejestracji.
Meldunki można wprowadzać z kilku poziomów pojedynczo lub grupowo. Meldowanie może odbywać się na stacji roboczej oraz przy pomocy czytników kodów kreskowych umieszczonych na hali produkcyjnej.

[/one_second]

[one_second last=”yes”]

Planowanie produkcji

Proces planowania produkcji polega na ustaleniu zadań dla poszczególnych jednostek produkcyjnych oraz określeniu zasobów niezbędnych do ich realizacji. W systemie plan produkcyjny tworzony jest na podstawie prognozy sprzedaży, przyjętych zamówień od klientów, aktualnych stanów magazynowych oraz trwających zleceń produkcyjnych. Na tej podstawie generowane są zlecenia produkcyjne.

Planowanie zakupów materiałowych

Program na bazie utworzonych i zaplanowanych zleceń produkcyjnych oblicza potrzeby materiałowe tworząc „łańcuch dostaw”. Zapewnia on dostarczenie na czas wymaganej ilości surowców i uruchomienie produkcji zgodnie z zakładanymi terminami. Podczas tworzenia zapotrzebowania system może uwzględniać parametry zdefiniowane przy dostawcy danego surowca, takie jak: partia zakupowa, średni czas dostawy, minimalna ilość zakupowa, okres zamrożenia oraz co jaki czas dostawca może dostarczyć surowiec. Korzystanie z dwóch statusów pozycji zamówienia (Prognoza i Pozycja zamawiana) umożliwia firmie tworzenie długoterminowych planów dostaw bez konieczności generowania zleceń produkcyjnych. Eliminuje to potrzebę nadmiernego składowania w magazynach nadwyżek surowców i półproduktów.

Planowanie zasobów

Podczas planowania produkcji system rozkłada pracę na poszczególne gniazda produkcyjne uwzględniając maksymalne obciążenie i czas pracy maszyny oraz jej przestoje. Informacje te zawarte są w kalendarzu pracy podpiętym pod każdą maszynę.

Harmonogramowanie produkcji

Program automatycznie planuje w czasie realizację poszczególnych zleceń produkcyjnych.
Generuje daty planowanego rozpoczęcia i zakończenia pojedynczych operacji/czynności a w przypadku braku możliwości ich terminowego wykonania wyświetla raport błędów przedstawiając przyczynę konfliktu. Wstępne zaplanowanie toku pracy pozwala uzyskać informacje, w jakim czasie i w jakiej kolejności będą realizowane zlecenia produkcyjne oraz przygotować plan pracy dla poszczególnych wydziałów, odcinków produkcyjnych oraz stanowisk roboczych. Faktyczne daty rozpoczęcia i zakończenia zlecenia uzupełniane są automatycznie w trakcie trwania cyklu produkcyjnego, co pozwala uzyskać informację o rzeczywistym przebiegu produkcji.

Rejestracja zleceń produkcyjnych

Program pozwala na ręczne lub automatyczne zarejestrowanie zleceń produkcyjnych. Przy pomocy dostępnych narzędzi umożliwia automatyczne zarezerwowanie surowców oraz wygenerowanie podzleceń na potrzebne półprodukty. Z poziomu zlecenia możliwe jest wykonanie szeregu istotnych operacji, na przykład: wydanie surowców pod zlecenie, wydrukowanie przewodników warsztatowych, sprawdzenie stopnia realizacji zlecenia produkcyjnego wraz z możliwością zameldowania wykonanych ilości oraz podejrzenie i dostosowanie technologii wg, której realizowane jest zlecenie produkcyjne.

zarządzanie produkcją

Kontrola jakości

Proces kontroli jakości wyrobu polega na sprawdzeniu jego parametrów pod kątem spełnienia określonych norm. W tym celu program automatycznie nadaje wyrobom numery partii produkcyjnej oraz numery seryjne pozwalając śledzić każdą pojedynczą sztukę wyrobu. Umożliwia również zidentyfikowanie wykonawcy i miejsca wytworzenia wadliwego wyrobu, co wynika ze ścisłego powiązania meldunku z dokumentem przychodu. Dla produktów, które nie uzyskały pozytywnego wyniku kontroli pozwala zaprojektować i wydrukować specjalne etykiety do oznakowania uszkodzonych wyrobów.

Rozliczenie kosztów produkcji

System umożliwia szczegółowe rozliczenie produkcji. Automatycznie wylicza koszty związane z wytworzonymi na zleceniach wyrobami gotowymi. Pozwala przeprowadzić analizę jednostkowego kosztu danego produktu z uwzględnieniem kosztów pośrednich i bezpośrednich. Analizę można wykonać na poszczególne zlecenia produkcyjne lub konkretny wyrób.
[/one_second]